EHFAB har erhållit en markanvisning av Skövde Kommun betr. Kv. Parasollen 1. Avsikten med markanvisningen är att bygga hyresrätter enligt den markanvisningsfråga som Skövde kommun ställt ut. EHFAB har därefter lämnat in ett förslag på hur man kan exploatera kvarteret. Förslaget har arbetats fram i nära samarbete med Götenehus och Artigs Bygg.

Med en partnering menas att man med samma organisation genomför projektet tillsammans. Det sker genom ett nära och djupgående samarbete där parterna ges maximalt med inflytande i projektets alla faser. Tillsammans med kunniga och erfarna deltagare ska vi pröva, utveckla och dra lärdomar av projektet med avseende på tidplaner, funktion, ekonomi, utformning och tekniska lösningar. Projektering pågår och byggstart beräknas till sommaren 2018.